ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ЦДГ № 38 „ЯН БИБИЯН”
ВАРНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………
(трите имена на лицето)
или
от………………………………………………………………………………………………………
(наименование и седалище на юридическо лице)
Чрез своя представител………………………………………………………………
(трите имена на лицето, което подава заявлението от името на юридическото лице)
Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………….
Адрес за връзка: ………………………………………………………………………………………………

На основание на чл.4 от Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена информация относно……………..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
или
да ми бъдат предоставени следните документи:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Желая да получа информацията в следната форма:
– писмена справка;
– преглед на информацията – оригинал или копие;
– устна справка;
– копия на хартиен носител;
– копия на технически носител / видеокасета, аудиокасета/.

Дата: ……………….. С уважение:
mb_401e200f5d84803d25fa157b2418dd53_mainpic

— yanbibiyan

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата