:: Настоятелство

УСТАВ на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯН БИБИЯН”

I.Статут, име, седалище, адрес на управление, срок

Чл.1.1. Сдружението с нестопанска цел НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯН БИБИЯН” наричано за краткост „НАСТОЯТЕЛСТВО” е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народната просвета и приетия от учредителите Устав.

Чл.1.2. Сдружението с нестопанска цел НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯН БИБИЯН” е юридическо лице от момента на вписването му в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен съд

Чл.1.3. Наименованието на сдружението е НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯН БИБИЯН” и се посочва така в кореспонденцията, печат, раклама и други символи.

Чл.1.4. Седалището на Настоятелството е в гр. Варна с адрес на управление ул. „Дойран” 9

Чл.1.5. Дейността на Настоятелството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.2. Настоятелството няма да извършва стопанска дейност

II.ЦЕЛИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.3. Настоятелството има за цел:
а/ да обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или решаването на текущи проблеми на детската градина;
б/ да съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина и контролира целесъобразното им изразходване;
в/ да подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина
г/ да участва при избора на учебни помагала от педагогическия съвет, по които ще се обучават децата и при възможност осигуряват закупуването им;
д/ да съдейства при организирането на храненето на децата, осигуряване на транспорт и решаване на други социално-битови проблеми на децата и учителите от детската градина
е/ да подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата.
ж/ да съдейства за реализирането на извънучебните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата;
з/ да съдействат за включване на родителите при организиране на свободното време на деца;
и/ да предлага мерки за подобряване на дейността на детската градина;
й/ да организира обществеността за подпомагане на детската градина;
к/ да сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;
л/ да организира и подпомага обучението на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
м/ да подпомага дейността на детската градина в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата;
н/ да подпомага социално слабите деца;
о/ да съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните;

Чл.4. настоятелствоот ще постига своите цели посредством обсъждания и предложения пред съответните органи и институции относно перспективите за развитие на детската градина, както и на текущите за решаване проблеми, свързани с работата на градината.

Чл.5. Средствата за постигане целите на настоятелството са следните:

1.доброволни вноски от членовете на училищното настоятелство, от местни и чуждестранни физически и юридически лица
2. спонсорство и помощи от местни и чуждестранни физически и юридически лица, дарения и завещания
3.приходи от трудови инициативи на родители и трети лица

III.ЧЛЕНСТВО
Чл. 6. Член на настоятелството може да бъде всяко дееспособно физическо лице с добра обществена репутация, което споделя целите на настоятелството, средствата за постигането им и изпълнява неговия Устав

Чл. 7 Членството на настоятелството възниква след приемането му от Общото събрание при условие че:
а/ кандитатът е депозирал писмена молба за членството
б/ Съветът на настоятелите е одобрил кандидатурата му

Чл.8 Членовете на настоятелството се избират за неопределен срок

Чл.9 Членството в настоятелството се прекратява с едностранно воляизевление, отправено в писмена молба до Общото събрание, при смърт или поставяне под запрещение, при отпадане.

Чл.10 Член на настоятелството може да отпадне с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите в случаите когато:
а/ отсъства безпричинно в работата на три последователни редовни събрания
б/ не изпълнява други задължения, произтичащи от този Устав, от решения на Общото събрание или от решение на Съвета на настоятелите
в/ при прояви на поведение, което уронва престижа на настоятелството и прави по-нататъшното му членство несъвместимо с ролята на настоятелството за развитие и утвърждаване на детската градина.

Чл.11. Членството в настоятелството може да бъде обикновено и почетно. За почетен член на настоятелството може да бъде удостоена личност, която не е била член на настоятелството, но има значителен принос към детската градина и е съпричастна към целите на настоятелството

Чл.12. Всеки член на настоятелството има право:
а/ да участва активно в управлението и работата на настоятелството и да бъде информиран за дейността му;
б/ да избира и бъде избиран в органите на настоятелството
в/ да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
г/ на един глас при вземане на решения в Общото събрание на настоятелството

Чл.13. Всеки член на настоятелството е длъжен:
а/ да спазваУстава на настоятелството, да изпълнява решенията на Общото събрание и да работи за постигане на неговите цели;
б/ да работи за увеличаване имуществото на настоятелството и издигане на неговия обществен престиж;

Чл.14. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството

IV.ИМУЩЕСТВО НА НАСТОЯТЕЛСТВО
Чл.15. Имуществото на настоятелството се формира от:
а/ дарения и завещания на финансови средства, недвижими имоти и вещи, направени в полза на настоятелството;
б/ приходи от спонсорство и помощи
в/ приходи от трудови инициативи на родители и трети лица;

чл.16 Всички парични средства на настоятелството се депозират в открити на името на настоятелството банкови сметки. Разпореждането със суми по тези сметки се извършва с решение на Съвета на настоятелите или от Председателя на Настоятелството

чл.17. Имуществото на настоятелството се води на отчет от Председателя на настоятелството, който съхранява целия архив на настоятелството

V.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
Чл.18. Органи на управление на настоятелството са Общото събрание на членове и Съвета на настоятелите.

Чл.19. О Общото събрание участват всички членове на настоятелството. Членовете на настоятелството участват в работата на Общото събрание лично.

Чл.20. Общото събрание на настоятелството има следната компетентност:
1/ изменя и допълва Устава на настоятелството;
2/ приема други вътрешни актове на настоятелството;
3/ взема решение за прекратяване дейността на настоятелството;
4/ приема и изключва членове на настоятелството
5/ избира и освобождава членове на Съвета на настоятелите
6/ избира и освобождава Председателя на настоятелството
7/ приема годишния отчет на Съвета на настоятелите за дейността му и взема решение за освобождаване от отговорност членове наСъвета на настоятелите
8/ приема основните насоки и програма за дейността на настоятелството;
9/ назначава ликвидаторите при прекратяване на настоятелството;

Чл.21. Общото събрание се свиква от Съвета на настоятелите най-малкои веднъж годишно

Чл.22. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по искане:
1/ съвета на настоятелите
2/ председателя на настоятелството
3/ на 1/3 от членовете на настоятелството
4/ от Съда по седалище на настоятелството, сезиран от заинтересованите членове, в случаите, когато Съвета на настоятелите не свика общо събрание в месечен срок от отправеното искане за свикване от членове на настоятелството;

Чл.23. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник” най-малко месец преди насрочения ден и поставена на мястото за обявления в сградата на детската градина или чрез лично отправени покани до настоятелите най-малко месец преди насрочения ден.

Чл.24. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа, мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл.25. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са вписани в дневния ред.

Чл.26. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Чл.27. Решенията на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията по чл.20 т.1, т.3 и т.4 за които се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.28. Съвета на настоятелите се състои от трима членове. Членовете на съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок от 4 години.

Чл.29. Съвет на настоятелите:
1.Обсъжда кандидатури за приемане на нови членове и след поканването им ги предлага на общо събрание
2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и организира извършване дейността на настоятелството
3.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на настоятелството и отчет на дейността му
4.Направлява и контролира стопанисването на имуществото, разпореждането с финансовите и предметните средства и използването им в съответствие с решенията на Общото събрание
5.Извършва ликвидацията при прекратяване на настоятелството
6.Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетеността на Общото събрание

Чл.30. Съвета на настоятелите провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца

Чл.31. Съвета на настоятелите взема валидни решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове. Решение може да бъде взето и неприсъствено, ако протоколът бъде подписан без възражения и забележки.

Чл.32. Решенията на Съвета на настоятелите се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите.

Чл.33. Председателят оглавява Съвета на настоятелите и представлява настоятелството и съвета на настоятелите пред държавни органи, институции и трети лица, като ги ангажира с подписа си. Предедателят се избира за срок от 4 години.

Чл.34. Председателят свиква и председателства общото събрание и заседанията на съвета на настоятелите, координира работата на съвета на настоятелите и решава всички въпроси извън тези от компетентността на Общото събрание и съвета на настоятелите. По въпроси от неговата компетентност може да делегира права на други членове от Съвета на настоятелите.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
Чл.35. Настоятелството се прекратява с решение на Общото събрание, решение на окръжния съд по седалище на настоятелството с предвидените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случай или при обявяване в несъстоятелност.

Чл.36. При прекратяване на настоятелството се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Съвета на настоателите или от определено от него лице. Относно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.37. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако те се окажат недостатъчни, чрез осребряване на движимо, а след това и на недвижимо имущество. Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от общотот събрание на настоятелството.

VII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.38. За общите събрания на членовете на настоятелството и заседанията на съвета на настоятелството се водят протоколи в специална книга. Протоколите се подписват от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикване, провеждане и взетите решения от събранието и заседанието.

Чл.39. Книгите на настоятелството се водят от председателя или определен от него член на съвета на настоятелството.

Чл.40. Ежегодно до края на месец март Съвета на настоятелите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на настоятелството

VIII. ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.41. Този устав влиза в сила с подписването му от учредителите на настоятелството. Промени в Устава могат да бъдат извършвани по реда, предвидени в него или в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.42. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящия устав е приет единодушно от учредителите на Настоятелството на детската градина „Ян Бибиян” на учредителното събрание в уверение на което същите са положили своя подпис

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ
Ф.Д. № 1903/2003

РЕШЕНИЕ
№ 819
Варна 31.03.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 28.03.2008 г. В състав: ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: Д. Писаро

Като разгледа докладваното от съдията фирмено дело №1903 по описа за 2003г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава петдесет и пета от ГПК.

Производството по делото е образувано по заявление на Галина Василева Георгиева – Председател на Сдружение с обществено полезна дейност „НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЯН БИБИЯН” за вписване на промяна в представителството.

Като доказателствени приложения към заявлението за представени изискуемите от закона документи, предпоставящи постановяването на желания от молителката охранителен акт.

Съдът, като прецени, че искането е направено от оправомощено лице, че промяната подлежи на вписване и са представени доказателства за изпълнение на изискванията на закона, намира искането за основателно и доказано и като такова следва да се уважи.

Воден от горното и на основание чл.18, ал.4 от ЗЮЛНЦ и по реда на гл..55 ГПК, съдът

РЕШИ:
ДА СЕ ВПИШЕ в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен съд по фирмено дело № 1903/2003г., парт.№25, том/стр. 32/98 на Сдружение с обществено полезна дейност „НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЯН БИБИЯН” следната ПРОМЯНА:

В ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО: ЗАЛИЧАВА като ПРЕДСЕДАТЕЛ на сдружението ПЕТЯ МЯНКОВА ВЪЛКОВА;
ВПИСВА като ПРЕДСЕДАТЕЛ на Сдружението ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
СДРУЖЕНИЕ “НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЯН БИБИЯН” СЕ УПРАВЛЯВА ОТ

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Димитрова
ПОЧЕТЕН ЧЛЕН: Алис Магардич Испенджиян

ЧЛЕНОВЕ:

1. Яна Жекова
2. Елена Борисова
3. Стефка Димитрова
4. Стануш Димитров
5. Силвия Манкикян
6. Константин Желев
7. Искра Илиева
8. Мартин Петров
9. Милена Стоянова