З А Я В Л Е Н И Е за издаване на дубликат на Удостоверение за задължително предучилищно образование вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

ДО ДИРЕКТОРА
НАДЕТСКА ГРАДИНА №12 “ЯН БИБИЯН “
гр./с.ВАРНА

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на дубликат на Удостоверение за задължително предучилищно образование
вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

от …………………..………………………..…….…………………………………………..
име, презиме, фамилия
завършил ………………………………………….………………………………………….
клас, етап, степен на образование
…………………………………………………………………………………………………
профил, професия, специалност
през учебната ……….…./……………….. година в …………………………………….. ……………………………………………………………………………….…………..…..
вид, наименование и местонахождение на институцията
………………………………………………………………………..…….….………………
Издаването на документа се налага поради следните причини: ………….………………
………………………………………………………………………………………………….
Приложени документи:
…………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
За контакти: телефон …………………., е-mail …………………………………………….
Пълномощно № …………………………………………..……………………………………
на ……………………………………………………………………………………………….
име, презиме, фамилия

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата