Административни услуги

100671_mainpic
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В ДГ № 12 „Ян Бибиян“ заявленията за достъп до административни услуги се подават в канцеларията всеки работен ден от 8:00 до 10:00ч. и от 13:00 до 16:30ч

Адрес: Варна 9000, ул. “Дойран № 9

Електронен адрес:dg12varna@yanbibiyan.com

Лице за контакт:

Галина Дамянова – завеждащ техническа служба

тел. 052 650 619

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ДГ № 12 „Ян Бибиян“ – гр.Варна

Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите в ДГ 12 “Ян Бибиян”

1.Общи правила за организация на административно обслужване в ДГ №12 „Ян Бибиян

2.Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

3.Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

4.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

5.ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на Удостоверение за задължително предучилищно образование вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

6.ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

7.ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

8.ЗАЯВЛЕНИЕ Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ