Схема “Училищно мляко”

th_milk2

Схемата “Училищно мляко” се прилага през учебната година и включва периода от 15 септември до 31 май. Доставките на млякото и млечните продукти по схемата “Училищно мляко” се извършват след получаване на одобрение. Млякото и млечните продукти по схемата “Училищно мляко” се предоставят на следните групи учащи се, посещаващи редовно учебни заведения: 1. децата от I до подготвителна група включително в държавните, общинските и частните детски градини; 2. децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително в държавните, общинските и частните училища.

Всички продукти, разпределяни по схемата “Училищно мляко”, трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на ЕС и да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.

Млякото и млечни продукти се предоставят на децата и учениците чрез извършване на 45 доставки в рамките на учебната година. Продуктите се раздават равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица по предварително утвърден график, но не повече от десет доставки на месец.

Децата и учениците получават мляко и млечни продукти само през учебните дни, с изключение на ваканциите. Общия брой на учебните дни се обявява официално за всяка учебна година от Министерство на образованието и науката и се отразя в графика на доставките.
Учениците не получават мляко и млечни продукти по време на отсъствие от училище/ детска градина или при участието им във ваканционни лагери.
Млякото и млечни продукти се предоставят на децата и учениците в съответствие с изискванията за здравословно хранене, определени с Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.).

Схема „Училищно мляко” има за цел да насърчава консумацията на прясно и кисело мляко и на други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата

Прилагането на тази схемата в училищата ще увеличи консумацията на мляко и млечни продукти от деца и ще допринесе за формирането на здравословни хранителни навици,

Схемата „Училищно мляко” в учебните заведения се прилага за постигане на следните цели:
1. трайно увеличаване на делът на млякото и млечните продукти в храненето на децата, във възрастта, когато се оформят хранителните им навици;
2. повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата, за да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици;
3. стимулиране производството и реализацията на мляко.
Прилагането на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национална помощ съгласно чл. 217 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);

Прилагането на схема „Училищно мляко“ е съфинансирано със средства включени в бюджета на Държавен фонд „Земеделие”.

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата