“Ръка за ръка-сътрудничесто в полза на децата”

Съвремената ситуация, в която се оказва нашето общество, изпитва потребност и необходимост от нови модели на обществено възпитание на личността на детето в открита образователна и семейна среда. Днес изключително актуален е въпросът на взаимодействие между детската градина и семейството, защото пред тези две възпитателни институции стои една обща цел – формиране личността на детето.
Проектът “Ръка за ръка – сътрудничество в полза на децата” е ориентиран към награждаващо познание за оптимизиране на взаимодействието Семейство – Детска градина по посока овладяване на стратегии на педагогическа и социална работа със семействата; традиционни и нетрадиционни методи за индивидуална и групова работа с родители; практически умения за работа със семейството на нива детска градина и детска група, което ще осигури по-добра подготовка и увереност на учителя и ще повиши ефективността и качеството на възпитателно-образователния процес.
Проектът има особено важно значение тъй като:
1. В практически план взаимодействието между Детската градина и Семейството се възприема приоритетно като педагогическа просвета, а не като направляващо въздействия от страна на детската градина към семейството.
2. Липсва обратна връзка с родителите и непълноценно се използва семейното възпитание
3. Не са разработени система от дейности, насочени към обогатяване и усъвършенстване на психолого – педагогическата култура на родителите и хуманизиране на възпитателните нагласи към детето.
4. Необходимост от повишаване компетентността на педагогическите кадри относно:
– проучване на различни модели на семейни отношения и тяхното влияние върху децата;
– оценка ефективността на различните модели за общуване с деца и родители с оглед на доминиращ емоционален тон
– прилагане на конкретни подходи за неформални контакти

На 27.11.2012т в конферентната зала на хотел “Одесос” се проведе форум на тема “Ръка за ръка” – сътрудничество в полза на детето – традиции и иновации. Организатори на събитието са ОДЗ № 14 “Дружба”, ЦДГ № 38 “Ян Бибиян” и ЦДГ № 4 “Теменужка” с подкрепата на Община Варна .
Във форума участваха представители – Дирекции „Образование” и „Превенции”,Ресурсен център, НПО, директори, учители, психолози и родители от детски градини и училища на територията на Община Варна.
Участниците във форума се запознаха с целите, дейностите и резултатите от Общински проект за квалификация на педагогическите кадри, реализиран от организаторите.
Постигането на общата цел на проекта – създаване на ефективен и устойчив модел за привличане на семейството за партньор в постигане на образователните цели, популяризиране на добри практики, поставяне на проблеми и предложения за тяхното разрешаване – намери широк отзвук.
На форума бяха презентирани повече от 14 добри практики за позитивни форми на сътрудничество и взаимодействие от директори, учители и психолози.
Особен интерес предизвика помагалото за родители и учители «Ръка за ръка», който представиха организаторите, подготвено от педагозите и психолозите от трите детски градини.
Голямата ни отговорност е да създадем условия и да помогнем на детето да се чувства ценено и да вярва в способностите си.
Всички участници във форума се обединиха около идеята, че трябва да се търсят и прилагат нови модели на обществено възпитание на личността на детето в открита образователна и семейна среда.

mb_549daa28581bebb94e0fc07c0dc390a4_addpic0

mb_549daa28581bebb94e0fc07c0dc390a4_addpic1

mb_549daa28581bebb94e0fc07c0dc390a4_addpic2

mb_549daa28581bebb94e0fc07c0dc390a4_mainpic

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата