Програма за ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.
В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ са заложени развитие на опорната мрежова образователна инфраструктура с възможност за осигуряване и свързаност на всяка образователна институция, осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, включително връзки с иновативни центрове за данни, облачни услуги, научни лаборатории и др. Разширяването на започналото през 2015 и продължило през 2016 година изграждане на опорна образователна мрежова инфраструктура е необходимост в съвременния свят на високи технологии и постепенно дигитализиране на всички сфери на живота. С Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше постигнато съгласие за поетапно разширяване на държавната оптична мрежа за нуждите на системата на образованието и науката, като в рамките на 2017 г. това споразумение ще бъде актуализирано с агенцията правоприемник – Държавната агенция
„Електронно управление“ към Министерски съвет. В настоящата национална програма е предвидено и повишаване капацитета на опорната оптична мрежа и свързването на максимален брой образователни институции към нея.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
2.1. Обща цел
Подобряване на качеството и възможностите за електронно обучение в системата на училищното и предучилищно образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им.
2.2. Конкретни (специфични) цели:

• Разширяване на възможностите на единната опорна високоскоростна мрежа, свързваща регионалните управления по образование, което да позволи на образователните институции в текущ порядък да се включат към най-близката

точка на мрежата, получавайки по този начин гарантиран и надежден достъп до образователни и административни услуги, електронно съдържание, интернет и т.н.;
• Осигуряване високо ниво на надеждност на услугите, предоставяни от центровете за данни и услуги на МОН, чрез надграждане и разширяване на оборудването в тях, обновяване и актуализация на регионалните възли, гаранционно поддържане, мониторинг и обслужване на съществуващите услуги, хардуер и връзки;
• Подпомагане системата на предучилищното образование чрез внедряване на модерни средства за обучение, квалификация на педагогически специалисти, развитие на електронно съдържание и умения за боравене с него;
• Подпомагане обновяването на училищната ИКТ среда чрез осигуряване на интернет свързаност, закупуване на иновативен хардуер, в съответствие с изработена от МОН процедура, и критерии за кандидатстване и одобрен ИКТ училищен план за действие, интеграция на видеонаблюдение в облачната инфраструктура, въвеждане на централизиран контрол на достъпа чрез RFID идентификация, изграждане на нови WiFi зони, внедряване на IP телефония и др.;
• Осигуряване образователно електронно съдържание за нуждите на системата на училищното и предучилищно образование и подкрепа на съпътстващите дейности по внедряването и ползването му.

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата