Обучение

Обучението и възпитанието на децата в детската градина се осъществява по утвърдени от МОН учебни програми.

По “Програмата за възпитание на децата от две до седем годишна възраст” на авторски колектив с ръководител Елена Русинова се работи от 1994 година с децата от I до III възрастова група. Учебно-възпитателните задачи в нея са разпределени в 5 глобални зони-“Моят свят”, “Аз и другите”, “Аз и природата”, “Светът е голям” и “Аз празнувам”.

Учебната програма за IV възрастова група е утвърдена от МОН през 2003 година откогато подготвителната група за училище е задължителна. В нея учебното съдържание е разпределено в следните направления: Български език и литература, Математика, Социален свят, Природен свят, Изкуства, Конструктивно-техническа и битова дейност, Физическа култура, Игрова култура и Музика.

По решение на педагогическия съвет всяка учебна година се определят помагалата по които ще работят децата от подготвителна група, които се предоставят безплатно.

В началото и в края на всяка учебна година се диагностира нивото на усвоени знания, умения и компетенции на всички деца. Това служи като ориентир за планиране целите и задачите на образователния процес

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата