Мисия, Визия, Стратегии, Приоритети

images

Визия на детското заведение

Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата, осигуряваща им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите.

Мисия на детското заведение

Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, съобразно ДОИ, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия.

Цели на детското заведение

Основна цел: Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето.

Подцели:1. Създаване на условия за активизиране на детето, съобразно възрастовите му особености
2. Оптиманизацията и самооценката на детето.
3. Повишаване на ефективността на диагностичната дейност на учителя чрез прилагане на единен инструментариум /по възрастови групи/

Стратегии в дейността на детското заведение

 Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт на детското заведение
 Изисквания за непрекъснато повишаване на компетентността на педагогическите кадри и гъвкавост в подходите, съобразно потребностите на децата и изискванията на времето.
 Внедряване на нови техники и технологии на общуване за стимулиране на интереса и сътрудничеството в групата.
 Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия.

Приоритети в дейността на детското заведение

1. Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода да взема самостоятелно решение, залагащ на предприемчивостта, инициативността, експеримента и издигане авторитета на детското заведение.
2. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина.
3. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования.
4. Равен шанс и достъп до образование.

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата