Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ № 12 „Ян Бибиян“ за 2018 – 2020г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Въведение
Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина.
Повишаването на качеството на образованието се постига чрез приемственост и синхрон между проверените традиции на българската образователна система и предизвикателствата на съвременните иновации и технологии.
Мерките за повишаване на качеството на образованието са съобразени с изискванията на ЗПУО, за модернизирaне на образователната система и с общия интерес ДГ да се превърне в привлекателна среда за обучение, възпитание и социализация на децата и да участва в модели за „учене през целия живот“, които започват от детската градина.

Оценяване на качеството на образованието се извършва чрез самооценяване и инспектиране.
Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането – при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.
Съобразно изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с управлението на качеството в детската градина, е въведено изискването за самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини). То се извършва ежегодно от:
• от комисия в детската градина;
• чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина.

Областите, които подлежат на самооценяване, са:
• управлението – ефективното разпределяне, използването и управлението на ресурсите за повишаване на качеството в институцията;
• образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация;
• взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни.

В процеса на оценяване участват учителите, директора, другите педагогически специалисти, както и родителите.

Етапи на самооценяването :
1. Определяне на работната група;
2. Обучение на членовете на работната група;
3. Подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване;
4. Провеждане на информационна кампания сред учителите, другите педагогически специалисти и родителите;
5. Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на институцията;
6. Провеждане на самооценяването;
7. Обработване на информацията от проведеното самооценяване;
8. Анализиране на получените резултати от самооценяването;
9. Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване, оценка на резултатите и постиженията, от проведената дейност от самооценяването;

10. Утвърждаване на доклада;

11. Предлагане на мерки за повишаване на качеството на предоставяното образованието, възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване.

Докладът от самооценяването съдържа:
1. информация за условията на вътрешната и външната среда, в която функционира детската градина през периода на самооценяването;
2. данни за използваните инструменти при самооценяването;
3. данни за резултатите от самооценяването,
4. анализ на резултатите от самооценяването;
Новата концепция за подобряване на качеството на образованието изисква положителни промени в областите:
– управление на образованието – гарантирано участие на гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на образованието;
– образователна среда – изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени задължителни знания и умения; привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното съдържание; измерими образователни резултати; широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии;
– учителска професия – целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите;
– мониторинг – създаване на системи за ефективно измерване на образователните постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и образователната институция.

Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в Детска градина №12 “Ян Бибиян“ се основават на:
• Закона за предучилищното и училищното образование,
• Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020)
• Наредба № 5 на МОН за детските градини

I. ВИЗИЯ

• Високо качество на обучението, възпитанието и социализацията на децата от детската градина за превръщането и в привлекателна образователно- възпитателна и културна институция.
• Oбучение, възпитание и социализация на децата според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на българските традиционни ценности и общите човешки и демократични ценности на обединена Европа. Развитие на индивидуалността и творческите заложби на всички деца, за да посрещат предизвикателствата на своето време да правят своя избор в бъдеще.

• Професионализъм и отговорност на педагогическия колектив за постигане на високи резултати в ОВП.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ
• Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и социализация от детската градина
• Развитие на система за поддържане и повишаване квалификацията на учителите
• Утвърждаване на детската градина като иновативен център за образование , възпитание и социализация на децата
• Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание
• Постигане на високи резултати от вътрешно и външно оценяване
• Взаимодействие с родителската общност и другите представители на местната общност
• Подобрение във външната и вътрешната среда на ДГ
• Разработване на собствени програми и системи:
– Механизъм за противодействие на насилието
– Етичен кодекс
– Базисни правила за поведение в групите

II. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ ДГ № 12

/1/ Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и социализация
1. Цели:
• Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация.
• Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демокрация, гражданска отговорност и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.
• По-широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение (интерактивност, иновативност, проектна работа).

2. Дейности за постигане на целите:
• Повишаване познавателната активност на децата при педагогическото взаимодействие
• Създаване на условия за изяви на децата.
• Повишаване качеството на публичните изяви на децата.
• Осъществяване на допълнителна работа с децата. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата.

• Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на децата в обучението;
• Поставяне на детето в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическата им приложимост ;
• Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване и усвояване на знания;
• Извършване на ефективна диференцирана и групова работа с деца със СОП;
• Стриктно спазване на изискванията:
– за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;
– за превенция на различни форми на дискриминация сред деца, педагогически и непедагогически персонал;
– за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
• Засилване взаимодействието с родителите и други представители на общността;
• Използване на създадени мултимедийни материали;
• Повишаване на социалните умения на децата чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие;
• Реализиране превенция на насилието и агресията сред децата и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
/2/ Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите
1. Цели:
• Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в детската градина.
• Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация.
• Разработване на вътрешна система за повишаване на качеството на резултатите.

2. Дейности за постигане на целите:

• Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.
• Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, интернет.
• Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната степен за всеки член на педагогическата колегия.
• Създаване на условия за повишаване реалните резултати от възпитанието и обучението – засилване качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията, произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби.
• Обмен на информация и съобщения чрез облак.
• Участие във формите за квалификация, организирани на регионално и национално ниво.
• Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.
• Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.

/3/ Утвърждаване на детската градина, като прилагащa иновативни подходи:

1. Цели:
• Използване на иновативни технологии;
• Реализиране на ефективна информационна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на детската градина;

2. Дейности за постигане на целите:
• Осигуряване на условия за използване на иновативни технологии;
• Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение
• Изготвяне и издаване на информационни и други видове табла, материали и информационни средства, поддържане се динамичен сайт на детската градина.

/4/ Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание

1. Цели:
• Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация
• Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация
• Обучения за работа с деца със СОП

2. Дейности за постигане на целите: .

• Диференциране различните потребности на децата.
• Работа с деца със специални образователни потребности
• Изграждане на действаща система от консултации за детската градина.
• Включващо образование на деца със СОП .
• Стимулиране участието на децата в пресъздаването на традиции и обичаи.

/5/ Взаимодействие с родителската общност и другите представители на общността

1. Цели:
• Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
• Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО.
• Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
• Спазване на единни педагогични изисквания и стандарти за поведение и успеваемост.

2. Дейности за постигане на целите:
• Повишаване на уменията за работа с родители.
• Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с родителите на децата.
• Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за:
– срещи с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
– участие в родителските срещи;
– присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
– консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист;
– запознаване срещу подпис с Правилника за дейността и Правилника за вътрешния ред в детската градина;
• Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с детето с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага
• Участие на родители в отбелязване на празници, изяви, годишнини и посещение на културни институции
• Училище за родители.

/6/ Подобрения във външната и вътрешната среда на детската градина

1. Цели:
• Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност.
• Подобряване равнището на административно обслужване.
• Естетизация на околната среда.
• Наличие на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОС

2. Дейности за постигане на целите:
A. Подобрения във външната среда:
• Поддръжка на състоянието на външната среда.
• Ремонт на филиала
• Поддръжка на зелените площи.
• Оформяне на двора на детската градина.

Б. Подобрения във вътрешната среда:
• Планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – обзавеждане на стаи, кабинети, коридори.
• Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие. Стремежът е изпреварващо предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване на интерактивно обучение.

B. Поддържане на модерна ИКТ среда:
• Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.
• Актуализиране на иновативните технологии в образованието.
• Активно участие в електронната свързаност на образователните институции.
• Подобряване на интернет достъпа на територията на детската градина.

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата