Кампания “Походът на книгата”

Кампания “Походът на книгата”

Кръгла маса с българо – руско участие

Кръгла маса в рамките на руско-българския проект „Моят град, моята страна” На 11.11.14 година от 14 до 16 часа с детска градина „Ян Бибиян” се състоя кръгла маса под надслов „Сътрудничество с образователни учреждения в България” Организатори на това събитие бяха ООО «КОнтрАст», Начално училище 737 гр. Москва Целта на събирането бе да се утвърди плана за реализация на руско-българския проект Задачи: 1. Запознаване на участниците; 2. Запознаване на участниците.

„Моят град, моята страна” международен проект

„Моят град, моята страна” – международен проект Екипът на ЦДГ “Ян Бибиян” участва в руско-български проект на тема “Моят град, моята страна” На 11.11.2014 година се състоя скайп-връзка в рамките на която се уточниха целите, задачите и дейностите по проекта. Целта: 1. Оптимизиране на интегративен подход в образованието в ранна детска възраст на базата на взаимен обмен на професионален опит, организиране на взаимодействието между учители и деца от Русия и.

Пътят на змията

Европейски проект “Пътят на змията” Децата и родителите от детска градина “Ян Бибиян” вече втора година участват в Европейски проект “Пътят на змията” за опазване на околната среда от вредните емисии въглероден двуокис, движейки се екологосъобразно- пеш, с автобус, колело, тротинетка и др. Тази година наградата за всички участници беше банелка с логото на проекта. Организатор на инициативата беше АБЧО и г-жа Милена Налбанчева, на които изказваме благодарност. Снимки от.

„Заедно в различието” – за успешна интеграция на децата от различните етнически групи в предучилищна възраст

Идеята на този проект бе да се изравни стартовата позиция на децата от етнически малцинства, като се подпомогне тяхната адаптация в детската градина. А това може да се случи, като се постави всяко дете в такава образователна среда, където играейки, то ще може да се учи, да твори, да обогатява познанията си по българския език. Чрез игрови подходи и методи децата, за които българския език не е майчин ще могат.

Проект „Да бъдем здрави”

Проект „Да бъдем здрави” Целта на този проект е повишаване нивото на информираност на децата и техните родители. С това се очаква да се повиши устойчивостта на детския организъм и да се намали заболеваемостта на децата от хронични незаразни болести. Да се формира емоционално-позитивното отношение на участниците в проекта към здравословното хранене и двигателната активност. В IVа група се проведе празник на плодовете и зеленчуците под надслов „За да растем.

Бързи смели сръчни

Във връзка с проекта “Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорт” на 11.11.2014 година децата от Ia и IIa групи се включиха в детския спортен празник “Бързи, смели, сръчни”. Малките възпитаници на ЦДГ “Ян Бибиян” показаха завидни спортни умения – скачаха в чували, провираха се умело в тунелчето, въртяха обръчи. Децата бяха много стриктни и изпълняваха задачите поставени от г-жа Капричева. Малките спортисти от IIa група показаха на децата.

Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта

Целта на Проекта за подпомагане на физическото възпитание и спорт е: 1. Подобряване физическото развитие с цел опазване и укрепване функциите на организма и повишаване на общата работоспособност на децата 2.Формиране двигателни умения и навици с цел развитие на физ. качества и координационни способности у децата 3. Възпитаване на екологична култура чрез проявите на физическа активност сред природата Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта

Проект “Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи ADHD

Проект “Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи ADHD синдром на дефицит на внимание и хиперкинетично поведение и ОDD синдром на паталогично противодействие на възраст от 2 до 6 години”. Детска градина “Ян Бибиян” участва като партньор в проект “Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи ADHD синдром на дефицит на внимание и хиперкинетично поведение и ОDD синдром на паталогично противодействие на възраст от 2 до 6 години”. Целта на.

Проект “Подай ръка за равен шанс”

Проектът “Подай ръка за равен шанс” – възможности на приобщаващо образование за осигуряване на социален и емоционален комфорт на децата със СОП Децата на XXI век са ново поколение деца – различни сред различните в емоционален и социален план, с уникални качества, интереси, способности, образователни нужди. Различните деца са проблем за детските групи, при липса на разбиране те се оказват отхвърлени и неразбрани. Поради специфичното си поведение и нестандартните си.

Проект “NELLII”-учене през целия живот

Националната стратегия за Учене през целия живот цели обединяване на усилията на институциите и гражданите, за да се създадат условия всеки да има възможност да се учи и развива като личност. За изпълнение на целите на стратегията се наложи осигуряване на по-добри условия за усвояване на ключови компетенции и по-ефективно развитие на системата за Учене през целия живот и нейното отваряне към потребностите на учащите от различни възрасти. Националната мрежа.

Проект “Да пазим детето”

Участието в проекта “Да пазим детето” е нужен поради 1. Зачестилите природни бедствия, катаклизми и заплахи от терористични актове през последните години; 2. Необходимостта от повишаване на методическа подготовка на педагогическите кадри; 3. Необходимостта от системни и постоянни действия, осигуряващи високо ниво на безопасност за децата; 4. Недостатъчни практически умения и липса на поведенческа култура за действия при бедствия, аварии и катастрофи 5. Изпълнение на Националната стратегия за опазване живота.

1 2