Настоятелство

Устав. Управителен съвет и членове на настоятелството

Устав. Управителен съвет и членове на настоятелството

УСТАВ на сдружение с нестопанска цел за осъш на обществено полезна дейност НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯН БИБИЯН” I.Статут, име, седалище, адрес на управление, срок Чл.1.1. Сдружението с нестопанска цел НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯН БИБИЯН” наричано за краткост „НАСТОЯТЕЛСТВО” е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народната просвета и приетия от учредителите Устав..