Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

136 – Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
136 – Заявление за издаване на дубликат на Удостоверение за задължително предучилищно образование

Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
138 – Приемане и преместване
• Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
• Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
• Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
• Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
• Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
• Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием
141 – Издаване на диплома за средно образование
143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
155 – Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата