Четвърта Б група

Четвърта Б група

Четвърта Б група

Ние, екипът на Четвърта Б група – учителите Стефка Стоева, Антоанета Коленцова-Василева и пом.-възпитателят – Нели Николова, вярваме, че с усмивки, обич и уважение на детската личност можем да постигнем всичко!
Водени сме от грижата за опазване и развитие на детската личност, осигуряване на условия за духовно и физическо развитие, природосъобразен начин на живот, свобода на избор, инициатива и творчество. Децата се възпитават в дух на толерантност и уважение към другите.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката