Четвърта А група

Четвърта А група

Четвърта А група

Педагогическият екип на Четвърта А група, който се грижи за децата се състои от учителите Росица Чакалова,  Радина Великова и пом.-възпитателя – Надежда Гарабедян. Нашето желание е да предоставим възможност на децата да са активни действащи лица в един привлекателен образователен процес, засилващ интереса им и удовлетворяващ потребностите им. Така те с удоволствие придобиват нови знания и умения и надграждат вече усвоени такива в една позитивна, креативна и толерантна среда.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката