Трета Б група

Трета Б група

Трета Б група

Педагогическият екип на Трета Б група, който се грижи за децата, се състои от учителите Галина Неделчева,  Ангелина Дякова и пом.-възпитателя – Иванка Сурулийска. Целта, която сме си поставили е да разгърнем потенциала на всяко дете, като обогатяваме неговите знания и стимулираме интереса му към света. Водени сме от грижата за опазване и развитие на детската ценност, осигуряване на условия за духовно и физическо развитие, природосъобразен начин на живот, свобода на избор, инициатива и творчество. Децата се възпитават в дух на толерантност и уважение към другите.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката