Трета А група

Трета А група

Трета А група

През своя живот, независимо от това къде живеят, съвременните деца трябва да се изправят пред промяната – в околната среда, в науката, в технологиите… Бързината, с която протичат промените в съвременния свят, налага необходимостта да се поддържа у децата желанието за непрекъснато учене през целия им живот. Целта на учителите на Трета А група – Христина Капричева, Деница Дюлгерова и на пом.-възпитателя Галина Ганчева-Видова е да насърчават развитието на децата и техните способности, а именно:
– способността да посрещат промяната и да оказват влияние върху нея;
– да мислят критично и да правят избор;
– да откриват и решават проблеми;
– да бъдат творци с развито въображение;
– да се грижат за себе си и другите, за околната среда.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката