Втора Б група

Втора Б група

Втора Б група

Ние, учителите на Втора Б група – Мария Боева  и Жаклин Бонева, заедно с пом.-възпитателя – Сийка Борисова, работим усилено за осигуряване комфорта на всяко дете, развитие на детската инициативност, любознателност, самостоятелност и творчество. Всяко дете за нас е уникално. Ние поощряваме сътрудничеството, подкрепата и съвместните преживявания.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката