Втора А група

Втора А група

Втора А група

Ние, учителите на Втора А група – Маргарита Братоева и Пламена Борисова, заедно с пом.-възпитателя  Илияна Костова, се стремим да осигуряваме за децата гостоприемна, стимулираща и подкрепяща среда и атмосфера на съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, толерантност и постигане на положителни резултати.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката