Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ 12 “Ян Бибиян”

ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 „ЯН БИБИЯН”- В а р н а

ул.”Дойран” № 9 Телефони: Директор:052/650 -625
________________________________________

ЕТИЧЕН КОДЕКС
на Детска градина №12 „Ян Бибиян”“

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на образованието.
Моралният кодекс за работата с деца има за цел:
1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика;
2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност;
3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика;
4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:
Чл.1. Детството е изключително важен период от живота на човека.
Чл.2. Семейството е най- естествената среда за развитието на детето.
Чл.3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
Чл.4. На всяко дете е гарантирано правото на:
свобода на изразяване на мнение;
свобода на мисълта, съвестта и религия;
формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.
Чл.5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото
достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.
Чл.6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
Чл.7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.
Чл.8. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето;
Чл.9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация;
Чл.10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила;
Чл.11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.
ІІ. Морални отговорности към детето
Чл.12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
Чл.13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Чл.14 .Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
Чл.15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.
Чл.16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
Чл.17. Да работим в най-добрия интерес на детето.
Чл.18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.
Чл.19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
Чл.20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.
Чл.21. Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално,вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.
Чл.22. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.
Чл.23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете , да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
Чл.24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.
ІІІ. Морални отговорности към семейството
Чл.25. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането и възпитанието на децата.
Чл.26. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
Чл.27. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.
Чл.28. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето и когато е подходящо да го включваме във вземането на такива решения.
Чл.29. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.
Чл.30 Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.
Чл.31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.
Чл.32. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.
Чл.33. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.
ІV. Морални отговорности към колегите
Чл.34. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.
Чл.35. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.
Чл.36. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.
V. Морални отговорности към обществото
Чл.37. Да предоставяме висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.
Чл.38. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.
Чл.39. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.
Чл.41. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.
Чл.42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.
Чл.43. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.
ЗАДЪЛЖАВАМЕ СЕ:
1. Да уважаваме уникалността и потенциала на всяко дете.
2. Да работим в най-добрия интерес на детето.
3. В рабатата си в никакъв случай да не използваме физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
4. Да уважаваме и подкрепяме семействата при отглеждане и възпитание на децата.
5. Да уважавам колегите и да ги подкрепяме и насърчаваме в изпълнение на етичните правила/кодекс/.
6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
7. Да служим като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
8. Да спазвам етичните правила, заложени в този кодекс.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

В този раздел на етичния кодекс се определят правилата за поведение, за формиране на организационна култура, спомагаща за утвърждтаване на доброто име на заведението в образователнота пространство и повишаване общественото доверие н професионализма и морала на неговите служители.
I. Общи положения
Чл.1.Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в ДГ № 12 „Ян Бибиян” и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на детското заведение.
Чл.2./1/Дейността на служителите в ДГ № ДГ № 12 „Ян Бибиян” се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.
/2 /Служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България и местните нормативни актове, ЗПУО и длъжностната си характеристика.
/3 /Служителят извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на заинтересованите лица.
/4/ Служителят следва поведение, което не накърнява престижа на детското заведение не само при изпълнение на служебните задължения, но и в своя обществен и личен живот.
/5/ При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася с уважение към всеки, като не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.
/6/ Служителят е длъжен да защитава добросъвестно интересите на ДГ , както и да популяризира нейните цели и функции.
II. Взаимоотношения с гражданите
Чл.3./1/ Служителят в ДГ № 12 „Ян Бибиян” изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.
/2/ Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения.
Чл.4./1/ Служителят извършва задълженията си законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.Той е длъжен да носи отговорност към изискванията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси при спазване изискванията на Закона за защита на квалифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
/2/ Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които из пълнява, като при необходимост пренасочва гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност или към директора.
/3/ Служителят информира директора относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати нарушения или неоснователни претенции.
III. Професионално поведение
Чл.5./1/ Служителят подпомага ръководството на детското заведение с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на образователната политика, както и при изпълнението на взети решения и осъществяване на неговите правомощия.
/2/При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност у органите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверят и да разчитат на него.
/3/ Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят.
/4/ Когато прави предложения пред ръководството и педагогическия съвет, предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.
Чл.6. Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията.
Чл.7./1/ Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия.
/2/ Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения.
/3/ Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.
Чл.8. Служителят не трябва да изразява лично мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на ДГ № 12 „Ян Бибиян”
Чл.9. При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижа на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Служителят е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.
Чл.10. Документите и данните в ДГ № 12 „Ян Бибиян” могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.
Чл.11.Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.
IV. Конфликт на интереси
Чл.12./1/. Служителят може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица, заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
/2/При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.
/3/Служителят, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в детското заведение, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса и докладва на ръководителя.
/4/ Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.
Чл.13./1/Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
/2/Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.
/3/Служителите, напуснали детското заведение, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.
V. Взаимоотношения с колегите
Чл.14./1/ В отношенията помежду си служителите в ДГ № 12 „Ян Бибиян” проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.
/2/Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото на личен живот.
Чл.15.Когато противоречията между колегите не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.
Чл.16.Със своето лично поведение и чувство за отговорност учителите трябва да дават пример на останалите служители, а служителите на ръководни длъжности и по отношение на подчинените си.
VI. Лично поведение
Чл.17./1/ При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на детското заведение и професията учител-възпитател.
/2/Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и професионална етика, като избягва конфликтни ситуации.
/3/При изпълнение на служебните си задължения служителят в ДГ № 12 „Ян Бибиян” спазва благоприличие и делови вид, съответстващ на служебното му положение и на институцията.
Чл.18. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорност, както и да получава доходи от такива дейности.
Чл.19. Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнения за злоупотреба със служебното му положение.
Чл.20.При осъществяване на действия, несъвместими с поведението по този Кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този Кодекс има задължителен характер за всички служители на ДГ № 12 „Ян Бибиян”, като следва да го спазват при изпълнение на преките си задължения.
§2. При нарушения на правилата и нормите на поведение, установени в този кодекс, служителите в детското заведение носят дисциплинарна отговорност в съответствие с техния статут, съгласно нормативните документи.
§4. При първоначално встъпване в длъжност, ръководителят е длъжен да запознае служителят с разпоредбите на този кодекс срещу подпис.

Директор:…………..
/ А.Испенджиян/

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата