Допълнителни дейности

  1. При заявено желание на родителите, удостоверено с писмено заявление, детската градина може да осигури условия на територията си, съгласно действащата нормативна уредба, за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
  2. Дейностите се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.
  3. Дейностите се организират за децата, които посещават детската градина.