Документи свързани с дейността на ДГ №12 “Ян Бибиян”

1. Мисия, Визия, Стратегии, Приоритети
2. Правилник за дейността на ДГ №12 “Ян Бибиян”
3. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ДГ №12 “Ян Бибиян
4. Годишен комплексен план за учебната 2020/2021 учебна година
5. Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ №12
6. НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна
7. Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ №12 за периода 2018-2020 година
8. План за действие в детска градина “Ян Бибиян” 2016 – 2020
9. Стратегия за развитие на детската градина за периода 2016 – 2020
10. Програма за превенция на преждевременно напускане на деца в детска градина “Ян Бибиян”
11. Форми на педагогическо взаимодействие

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата