:: Важно

ОБЯВА

ОБЯВА 2018

ДЕТСКА ГРАДИНА № 12-ВАРНА

ул.”Дойран” № 9 Телефони: Директор:052/650 -625
________________________________________

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност

І. Предмет на конкурса:
На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО, Решение №1443-8-1. на Общински съвет гр. Варна, Заповед №1969/16.06.2014г.и заповед № 3642/3.10.2016г. на Кмета на Община Варна и НРПУРОИ, ДГ № 12 „Ян Бибиян” открива процедура за Конкурс за отдаване под наем почасово на помещения в ДГ за провеждане на допълнителни образователни дейности с децата, за учебната 2018/2019 г., 2019/2020г.,2020/2021 г.,както следва

Помещение Площ Образователна дейност Обособена позиция
кабинет 16 кв. м обучение по английски език
1.понеделник от 11:00-12:00ч.
2.сряда 11:00-12:00ч.

кабинет 16 кв.м. Обучение по Художествена декорация и приложни техники
3. вторник от 11.00-12.00ч.

• Участниците кандидатстват едновременно за обособени позиции 1 и 2

Достъп за оглед: при получаване на конкурсната документация (9.07.2018г. до 23.07.2018) или в периода на приемане на документи след предварителна уговорка.

ІІ. Начална конкурсна цена на обекта, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, приета от Общински съвет – Варна

ІІІ. Общи условия за участие:
Право на участие в процедурата имат всички български физически и юридически лица, както и техните обединения. Помещението не може да се преотдава на трети лица и се ползва изключително за образователни учебни дейности.
Необходимо условие за участие в процедурата е попълване на документацията и внасяне на офертните документи по реда, правилата и изискванията дадени в настоящите условия.
Срок и място за получаване на конкурсната документация от 9.07.2018г. до 23.07.2018г. в кабинета на ЗТС – Мария Капарашева. Конкурсната документация включва:
> Условия на конкурса
> Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;
> Декларация по образец за извършен оглед на обекта
> Декларация по образец за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса
> Проект на договор

ІV. Гаранция
За участие в процедурата кандидатът внася депозит в размер на стартовата месечната наемна цена, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински не жилищни имоти”
ЦКБ- АД – Варна
IBAN- BG95CECB 9790 3102 0597 00
BIC – CECBBGSF
Депозитна такса за участие в конкурса за отдаване под наем на помещения в ДГ №12 „Ян Бибиян“

В срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта се освобождават депозитите на участниците, като този , отговарящ за спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата по предложената цена по оферта. Гаранцията се задържа до изтичане на срока на договора.
В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на спечелилите конкурса участници, се задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

V. Условия и изисквания към кандидатите:
Документите се внасят от 9.07.2018г. до 16:00 часа на 23.07.2018г. в канцеларията на ЗТС – Мария Капарашева в ДГ№12 „Ян Бибиян”
Комплектът офертни документи следва да съдържа
1. Заявление по образец за участие в конкурса;
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел , регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения, издадени на участника, че:
> Не е обявен в несъстоятелност
> Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност
> Не се намира в ликвидация
4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;
5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта
6. Декларация по образец за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса
7. Платежен документ за внесен депозит
8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно – осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал или копие, заверено от участника);
9. Служебна бележка за не дължими общински вземания към Община Варна (оригинал или копие, заверено от участника);
10. Проект на договор по образец, подписан от участника
11. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението
12.Валиден документ, удостоверяващ професионална правоспособност на преподавателите
13. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик;.

Изисквания – Участниците в конкурса представят предложенията си в запечатан непрозрачен плик, върху който отбелязват името /фирмата/ и адреса на участника, обекта-предмет на конкурса и обособените позиции за които кандидатства.
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се приемат.

VІ. Провеждане на конкурса – на 24.07.2018г. от 13,00ч. в ДГ № 12 „Ян Бибиян”
Лицата, подали предложения или техни представители имат право да присъстват на конкурса, като се легитимират пред конкурсната комисия,чрез представяне на документ за самоличност, а в случаите на упълномощаване – нотариално заверено пълномощно до отварянето на ценовите оферти.

Когато в срока определен за подаване на конкурсните предложения постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение този срок може да бъде удължен с още 14 дни по преценка на конкурсната комисия.
Удължаването на срока се обявява най-малко в два местни ежедневника, на информационното табло и на официалната страница на детското заведение или на Община Варна.

VІІІ. Не се разглеждат предложения, които:
> Са подадени извън срока, определен със заповед на директора на ДГ № 12 „Ян Бибиян”
> са подадени в незапечтен или прозрачен плик;
> не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса;
> не съдържат който и да е от документите посочени в конкурсната документация;

ІХ. Оценка и класиране на предложенията се извършва по следните критерии:
1.На първо място се класира участника, предложил най-висока цена за съответната позиция
2. Резултатите от конкурса се изнасят на информационното табло и участниците се уведомяват писмено.
3. Заповедта за класиране на участниците подлежи на обжалване по реда на чл.149 от Административно процесуалния кодекс.