За нас

Мисия на детската градина:

  • Осигуряване на благоприятна среда, гарантираща пълноценното развитие на децата чрез качествено образование и ефективно взаимодействие с родители и общественост.

Визия на детската градина:

  • Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата и устойчив модел за качествено обучение и възпитание, съчетаващ добри традиции и модернизация на процесите.

Ценности на детската градина:

  • Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.
  • Позитивното възпитание е в основата на педагогическото взаимодействие.
  • Формиране на общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у всяко дете.
  • Равен достъп до качествено образование за деца и родители.
  • Уважение и зачитане на правата на участниците в педагогическия процес, основано на доверие и откритост.
  • Финансово и материално обезпечаване на дейността на детската градина съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.
  • Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическия екип.
  • Доброволно сътрудничеството и партньорство в подкрепа на децата и техните семейства.