История

    Детска градина №12 „Ян Бибиян” е открита на 1 юни 1966 година за 150 деца навъзраст от 1 до 7 години. В основна сграда има 6 занимални, кабинет на директора, кабинет на психолога, кабинет за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, административни помещения, здравен кабинет, учителска стая, кухненски блок, физкултурен и музикален салон, дворни площадки и съоръжения. През 2009 г. сградата е санирана по проект „Бъдеще за нашите деца”. През 2020 г. е извършен основен ремонт и реконструкция на площадките за игра на открито, монтирани са нови съоръжения, настилка и пясъчници. Дворът е добре оборудван за дейности на открито. Има действащо опитно поле и кът с билки и подправки. От 2021 година в детската градина има изцяло оборудвана сензорна стая за терапия на деца, на които се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително и за деца със специални образователни потребности.
    Филиалът на ДГ№12 „Ян Бибиян” се намира на ул. “Добружда” №1 и е реновиран изцяло през 2018 - 2019 г. по проект “Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна” по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В него се помещават две групи - по една на етаж, както и медицински кабинет. Има двор с обособени площадки за игра. Детската градина разполага с добра материално-техническа база, осигуряваща осъществяването на съвременен и качествен педагогически процес – компютърни конфигурации за всяка група, интернет свързаност във всички помещения, мултимедия, интерактивни дъски и др.; богат методичен кабинет с демонстрационен материал, методическа литература, разнообразни дидактични и помощни материали; богат гардероб с костюми за празници и развлечения.
    В ДГ №12 „Ян Бибиян” работят 16 квалифицирани учители, психолог, музикален предагог, 9 помощник-възпитатели, 2 медицински сестри, административен персонал. В работата си с децата, педагогическите специалисти се съобразяват с европейските и световни тенденции за качествено образование и отговарят адекватно на новите предизвикателства в образователно-възпитателния процес. Екипът на ДГ №12 „Ян Бибиян” е носител на Награда „Варна” за професионализъм и творчески успехи за 2009 г. Детска градина „Ян Бибиян” има добри партньори, с които осъществява съвместни инициативи и проекти и обменя добри практики на национално и интернационално ниво. Колегията на детската градина успешно мотивира децата и техните родители да участват в ежегодни кампании, някои от които са се превърнали в традиция.
    Един от най-важните приоритети на екипа на детската градина е подготовката на децата за училище, което се постига чрез целенасочено обучение и формиране на физическа, здравна и социална култура. Първият директор на детската градина е Клеопатра Ефремова Николова, ръководила детското заведение от 1966 до 1984 г. От 1984 г. за директор е назначена Людмила Георгиева Бимбалова. Детска градина №12 „Ян Бибиян“ е била под ръководството на Алис Магардич Испенджиян от 1997 г. до 2019 г. От 2019 г. директор на ДГ №12 „Ян Бибиян“ е Елисавета Савова.
Детска градина №12 „Ян Бибиян “ е в много добро взаимодействие и активно сътрудничество с родителската общност. Педагогическият екип работи в партньорство и с Училищното настоятелство и Обществения съвет. Участва в съвместни инициативи с образователни и други институции. Функционира клуб „Родители".