Трета Б група

Педагогическият екип на Трета Б група, който се грижи за децата,се състои от учителите Иванка Харалампиева, Стела Неделчева и пом.възпитателя – Красимира. Целта, която сме си поставили е да разгърнем потенциала на всяко дете, като обогатяваме неговите знания и стимулираме интереса му към света. Водени сме от грижата за опазване и развитие на детската ценност, осигуряване на условия за духовно и физическо развитие, природосъобразен начин на живот, свобода на избор, инициатива и творчество. Децата се възпитават в дух на толерантност и уважение към другите.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката
Образователно-възпитателният процес се осъществява от екипа, който работи с помагала на издателство “Слово”.

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата