Документи свързани с дейността на ДГ №12 “Ян Бибиян”

1. Мисия, Визия, Стратегии, Приоритети
2. Правилник за дейността
3. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ДГ №12 “Ян Бибиян”
4. Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ №12
5. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски заведения на територията на Община Варна
6. Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ №12 за периода 2018-2020 година
7. Годишен комплексен план за учебната 2018/2019 година
8. План за действие в детска градина “Ян Бибиян” 2016 – 2020
9. Стратегия за развитие на детската градина за периода 2016 – 2020
10. Програма за превенция на преждевременно напускане на деца в детска градина “Ян Бибиян”
11. Форми на педагогическо взаимодействие

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата